دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


مدیران گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


ردیف

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

1

حسابداری

کارشناسی

آقای غلامعباس پایدار

2

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

آقای غلامعباس پایدار

3

حسابداری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر غلامعباس پایدار