دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


اعضای هیأت علمی گروه حسابداری:

نریمان کارجوی رافع

فوق لیسانس حسابداری

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

غلام عباس پایدار

فوق لیسانس حسابداری

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

حمیدرضا ایمانی

فوق لیسانس حسابداری

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

امین مرادی

فوق لیسانس حسابداری

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر عبدالحمید هوشمند

دکتری حسابداری

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر الهه برزگر

دکتری حسابداری

تلفن:

پست الکترونیک: