دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


مدیران گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیرازردیف

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

1

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر ساره بهزادی پور

2

روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر ساره بهزادی پور