دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
اعضای هیأت علمی گروه روانشناسی:

دکتر قاسم نظیری

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر مسعود محمدی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر ساره بهزادی پور

دکترای تخصصی روانشناسی عمومی

تلفن:

پست الکترونیک: