دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


مدیران گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


ردیف

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

1

علوم اقتصادی-اقتصاد نظری

کارشناسی

دکتر جلیل خداپرست شیرازی

2

علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

کارشناسی

دکتر جلیل خداپرست شیرازی

3

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر جلیل خداپرست شیرازی

4

علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر جلیل خداپرست شیرازی

5

علوم اقتصادی

دکترای تخصصی

دکتر هاشم زارع