دانشگاه آزاد اسلامی شیرازاعضای هیأت علمی گروه اقتصاد:
 

دکتر خسرو پیرایی

دکترای تخصصی اقتصاد(دانشیار)

تلفن: 36191307-071
پست الکترونیک:

 

 

دکتر مسعود نونژاد

دکترای تخصصی اقتصاد(دانشیار)

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر جلیل خداپرست شیرازی

دکترای تخصصی اقتصاد

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر علی حقیقت

دکترای تخصصی اقتصاد

تلفن: 36191317-071

پست الکترونیک:

 

 

دکتر عباس امینی فرد

دکترای تخصصی اقتصاد

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر مهرزاد ابراهیمی

دکترای تخصصی اقتصاد

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر هاشم زارع

دکترای تخصصی اقتصاد

تلفن: 071-36191334

پست الکترونیک:

 

 

 

دکتر محمدعلی قطمیری

دکترای تخصصی اقتصاد

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر سید حسین ذوالنور

دکترای تخصصی اقتصاد

تلفن:

پست الکترونیک: