دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

مدیران گروه مدیریت آموزشی و آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


ردیف

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

1

آموزش و پرورش ابتدایی

کارشناسی ناپیوسته

آقای محمد مظفری مکی آبادی

2

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

آقای محمد مظفری مکی آبادی