دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


اعضای هیأت علمی گروه مدیریت آموزشی و آموزش ابتدایی:


دکتر عبدالمحمد طاهری(دانشیار)

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر میمنت تعبدی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر مهدی وارث

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر فاطمه محمدی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر حسن رهگذر

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

محمد مظفری مکی آبادی

فوق لیسانس  روانشناسی بالینی

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر بنفشه امیدوار

دکتری تخصصی مشاوره

تلفن:

پست الکترونیک: