دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


مدیران گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


ردیف

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

1

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

دکتر مقدسه محمدیان 

2

مدیریت بیمه

کارشناسی

دکتر مقدسه محمدیان 

3

مدیریت صنعتی

کارشناسی

دکتر مقدسه محمدیان 

4

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

دکتر مقدسه محمدیان 

5

مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر فضل اله کاظمی

6

مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر مرتضی شفیعی

7

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترای تخصصی

دکتر مرتضی شفیعی