دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


اعضای هیأت علمی گروه مدیریت (صنعتی، بازرگانی، بیمه، اجرایی):


دکتر شاپور امین شایان جهرمی

دکترای تخصصی مدیریت

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر سیدمسعود سیدی

دکترای تخصصی مدیریت صنعتی

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر سیدجواد ایرانبان فرد

دکترای تخصصی مدیریت

 

 

دکتر مقدسه محمدیان 

دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین الملل

پست الکترونیک:

mghmdn@gmail.com  
ac@mohamadian.net

 

محمدعلی موتمن

فوق لیسانس مدیریت مالی

تلفن:  36191315-071

 

 

سید محمدحسین نقیبی

فوق لیسانس مدیریت عمومی

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر نیکزاد منطقی

دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر مرتضی شفیعی

دکترای تخصصی مدیریت صنعتی

تلفن: 36191315-071

پست الکترونیک:

 

 

دکتر سعید رازقی

دکترای تخصصی مدیریت صنعتی

تلفن: 36191347-071

پست الکترونیک:

 

 

دکتر ایمان جوکار

دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی-مالی

تلفن:

پست الکترونیک:

 

 

دکتر فضل اله کاظمی

دکترای تخصصی مدیریت اجرایی

تلفن:

پست الکترونیک: