دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه روانشناسی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود