دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه روانشناسی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود


نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

کارگاه روانشناسی

محمد شجاعی فرد

 

  36191311