دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه میکروتیچینگ
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود