دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه میکروتیچینگ
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود


نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

کارگاه میکروتیچینگ

محمد شجاعی فرد

 

  36191311