دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

راهنمای تلفن دانشکده اقتصاد و مدیریت:


نام بخش

شماره تلفن

رئیس دانشکده

36191317

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده

36191347

اداره پژوهش دانشکده

36191348

اداره امور دانشجویی

36191327

اداره آموزش

36191318
36191319

بایگانی آموزش

36191309

مرکز کامپیوتر

36191324

کتابخانه

36191325

دبیرخانه

36191304

کارشناس دروس عمومی

36191340

انتظامات دانشکده

36191308

مسئول امور عمومی دانشکده

36191300