دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


معرفی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تاریخ تأسیس دانشکده  : 1378            

تعداد رشته موجود در دانشکده  : کارشناسی پیوسته  7 رشته-کارشناسی ناپیوسته 3 رشته-کارشناسی ارشد 8 رشته-دکتری 2 رشته

تعداد دانشجویان فعال دانشکده : در حدود 5000 نفر

تعداد اساتید هیأت علمی دانشکده : 40 نفر