دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 

 

طبقه همکف

اداره عمومی ساختمان

انتظامات

بانک ملی

کافی نت

کتابخانه

دفتر گروه دکتری اقتصاد

معاونت آموزش

مدیر آموزش

کارگزینی هیأت علمی

دفتر جذب هیأت علمی

اداره آزمون و ثبت نام

معاونت فرهنگی

مدیر فرهنگی

کارشناس فرهنگی

اداره کل امتحانات

کمیسیون آموزشی

آبدارخانه

طبقه اول

مرکز کامپیوتر اتاق 101

خدمات آموزشی اتاق 103

بایگانی آموزش

اداره پژوهش اتاق 104  

اداره امتحانات اتاق 105

دفتر رئیس دانشکده اتاق  106   

دفتر معاون آموزشی ودانشجویی دانشکده

دفتر گروه اقتصاد 115

دبیرخانه 107 

 
اداره دانشجویی 116

کارشناس دروس عمومی 117   

 
 
بسیج خواهران

اتاق اساتید

آبدارخانه

دفتر مجله مطالعات اقتصادی

طبقه دوم

انجمن علمی مدیریت

مدیر دروس عمومی

دفتر گروه حسابداری

دفتر گروه مدیریت صنعتی (ارشد)

نماز خانه

سمعی بصری

اتاق دانشجویان کارشناسی ارشد

طبقه سوم

مرکز مشاوره

دفتر گروه مدیریت آموزشی 301

بسیج اساتید

میکرو تیچینگ

سالن اجتماعات

دفتر گروه مدیریت 304

اتاق دانشجويان دکتری