دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


مدیران گروه مربوط به رشته های دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ردیف

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

1

علوم اقتصادی-اقتصاد نظری

کارشناسی

دکتر جلیل خداپرست شیرازی

2

علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

کارشناسی

دکتر جلیل خداپرست شیرازی

3

حسابداری

کارشناسی

آقای غلامعباس پایدار

4

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

استاد موتمن

5

مدیریت بیمه

کارشناسی

دکتر سعید رازقی

6

مدیریت صنعتی

کارشناسی

استاد موتمن

7

آموزش و پرورش ابتدایی

کارشناسی ناپیوسته

آقای محمد مظفری مکی آبادی

8

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

آقای غلامعباس پایدار

9

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

دکتر سعید رازقی

10

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر جلیل خداپرست شیرازی

11

علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر جلیل خداپرست شیرازی

12

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

آقای محمد مظفری مکی آبادی

13

حسابداری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر غلامعباس پایدار

14

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر ساره بهزادی پور

15

روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر ساره بهزادی پور

16

مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر فضل اله کاظمی

17

مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر مرتضی شفیعی

18

علوم اقتصادی

دکترای تخصصی

دکتر هاشم زارع

19

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترای تخصصی

 دکتر مرتضی شفیعی